Síguenos Síguenos en Facebook - Twitter
Registrarse | Contacto | Mapa

Calendarios Escolares Curso 2015 - 2016

CATALUNYA
 
Calendari escolar per al curs 2015-2016

Activitats del professorat

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d'organització del curs el dia 1 de setembre.

En els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d'acabar abans del dia 30 de juny.

Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'ha d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Calendari

14 de setembre de 2015: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles.

No més tard del 21 de setembre de 2015: inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial, i els ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes.

No més tard del 28 de setembre de 2015: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de formació instrumental (català i castellà).

Del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016: vacances de Nadal.

Del 19 al 28 de març de 2016: vacances de Setmana Santa.

21 de juny de 2016: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació específics d'accés als cicles formatius es faran de l'1 al 3 de setembre de 2016. Per als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local.

Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars; s'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, en aquest cas caldrà l'acord previ del consell escolar de centre.

Normativa

 • Ordre ENS/59/2015, de 26 de març

  per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 6844, de 02.04.2015)

Calendario oficial de fiestas laborales para el año 2016 en Cataluña

El año 2016 incluye 12 fiestas de ámbito catalán, a las que los ayuntamientos podrán añadir dos fiestas locales, ninguna de ellas recuperables.

Serán fiestas laborales en Cataluña durante el año 2016 las siguientes:

 • 1 de enero (Año Nuevo),
 • 6 de enero (Reyes),
 • 25 de marzo (Viernes Santo),
 • 28 de marzo (lunes de Pascua),
 • 16 de mayo (lunes de Pascua Granada),
 • 24 de junio (San Juan),
 • 15 de agosto (la Asunción),
 • 12 de octubre (Fiesta Nacional de España),
 • 1 de noviembre (Todos los Santos),
 • 6 de diciembre (Día de la Constitución),
 • 8 de diciembre (la Inmaculada) y
 • 26 de diciembre (San Esteban).

Respecto al 26 de diciembre, día de San Esteban, en el caso de Era Val d'Aran esta fecha será sustituida por la del 17 de junio, fiesta de Aran.

fuente: gencat.cat

otros:

web Calendarios laborales 2016 (Seguridad Social)

Últimos Artículos Publicados

Capitán Calzoncillos: su primer peliculón - 9 de junio en cines
subir inicio página