Síguenos Síguenos en Facebook - Twitter
Registrarse | Contacto | Mapa

Calendarios Escolares 2016 - 2017

CATALUNYA
 
Calendari escolar per al curs 2016-2017

Activitats del professorat

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d'organització del curs el dia 1 de setembre.

En els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d'acabar abans del dia 30 de juny.

Pel que fa al professorCalendariat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'ha d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Calendari

12 de setembre de 2016: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles. A l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de setembre.

No més tard del 19 de setembre de 2016: inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial, i els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults.

No més tard del 28 de setembre de 2016: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes.

Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017: vacances de Nadal.

Del 8 al 17 d'abril de 2017: vacances de Setmana Santa.

21 de juny de 2017: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació específics d'accés als cicles es faran de l'1 al 5 de setembre de 2017. Per als cicles i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local.

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars; s'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, en aquest cas caldrà l'acord previ del consell escolar de centre.

Normativa

 • Ordre ENS/77/2016, de 6 d'abril,

  per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm.7100, 15.04.2016)

Calendario oficial de fiestas laborales para el año 2017

El año 2017 incluirá 13 fiestas de ámbito catalán, a las que los ayuntamientos podrán añadir dos fiestas locales.

Serán fiestas laborales en Cataluña durante el año 2017 las siguientes:

 • 6 de enero (Reyes).
 • 14 de abril (Viernes Santo).
 • 17 de abril (Lunes de Pascua).
 • 1 de mayo (Fiesta del Trabajo).
 • 24 de junio (San Juan).
 • 15 de agosto (la Asunción).
 • 11 de septiembre (Día Nacional de Cataluña).
 • 12 de octubre (Fiesta Nacional de España).
 • 1 de noviembre (Todos los Santos).
 • 6 de diciembre (Día de la Constitución).
 • 8 de diciembre (Inmaculada).
 • 25 de diciembre (Navidad)
 • 26 de diciembre (San Esteban).

De las trece fiestas mencionadas hay una, a elegir entre el 6 de enero (Reyes), el 17 de abril (Lunes de Pascua), el 24 de junio (San Juan) y el 26 de diciembre (San Esteban ), que tiene el carácter de recuperable. Las otras doce son de carácter retribuido y no recuperable.

En el territorio de Aran, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 152/1997, de 25 de junio, y el Decreto 146/1998, de 23 de junio, por los que se modifica el Decreto 177/1980, de 3 de octubre, sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes en este territorio, la fiesta del día 26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la del día 17 de junio (fiesta de Aran).

fuente: gencat.cat

otros:

web Calendarios laborales 2017 (Seguridad Social)

Últimos Artículos Publicados

Capitán Calzoncillos: su primer peliculón - 9 de junio en cines
subir inicio página